ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ (ΓΚΠΔ), ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ COOKIES

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω Όρους Χρήσης του Ιστοτόπου μας, την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας μας καθώς και την Πολιτική Χρήσης Cookies του Ιστοτόπου μας. Η περιήγηση στο kaloudakis.com και η χρήση των υπηρεσιών που προσφέρει συνεπάγεται ότι αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους όρους αυτούς όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπό μας (στο εξής, o Iστότοπος) ιδιοκτησίας της Εταιρείας ΚΑΛΟΥΔΑΚΗ ΑΦΟΙ ΙΚΕ (στο εξής, η Εταιρεία).

 

 1. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Η Εταιρεία είναι δικαιούχος του Ιστοτόπου και όλων των περιεχόμενων σε αυτή στοιχείων. Διαθέτει πλήρες και απόλυτο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, το οποίο περιλαμβάνει ως απόλυτα μεταξύ άλλων δικαιώματα, το περιουσιακό δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης και εκμετάλλευσης τόσο του Ιστοτόπου δυνάμει του Ν. 2121/1993 περί προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως τροποποιηθείς σήμερα ισχύει, ήδη από τον χρόνο δημιουργίας του, όσο και οποιασδήποτε άλλης εφαρμογής ή έργου μπορεί να θεωρηθεί ότι συναρτάται αμέσως ή εμμέσως προς τον Ιστότοπο.

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος, προστατεύεται από τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας τόσο του Ελληνικού Δικαίου, όσο και του Ευρωπαϊκού και των Διεθνών Συμβάσεων, και διαθέτει όλες τις σχετικές άδειες, οι οποίες αφορούν τα κείμενα, τα λογότυπα, τις φωτογραφίες τα διακριτικά γνωρίσματα, τα εμπορικά και οικονομικά στοιχεία, και γενικότερα των επιμέρους στοιχείων του περιεχομένου του για τα οποία απαιτούνται τέτοιες.

Το σύνολο του περιεχομένου (εικονογραφικό υλικό, κείμενα, λογότυπα, κλπ.) του Ιστοτόπου διατίθεται στους επισκέπτες αποκλειστικά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται ρητά η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αποθήκευση, πώληση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση του περιεχομένου του Ιστοτόπου αυτού, σε οποιοδήποτε μέσο, εφαρμογή ή συσκευή, χωρίς γραπτή άδεια της Εταιρείας, καθότι αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.

Όλα τα λογότυπα, δικαιώματα σε βάσεις δεδομένων, σήματα και λοιπά δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας του υλικού αυτού του Ιστοτόπου, και αυτή η δομή και ο σχεδιασμός της ανήκουν αποκλειστικά στην Εταιρεία, εκτός αν άλλως ρητά ορίζεται.

Κάθε πρόσωπο που επιθυμεί να ενσωματώσει στον ιστότοπό του οιοδήποτε μέρος / περιεχόμενο  του Ιστοτόπου υποχρεούται να λάβει την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλεί την εν λόγω συναίνεση-εξουσιοδότηση  κατά πάντα χρόνο.

Χρήση του ιστοτόπου / Περιορισμοί

Η χρήση του ιστοτόπου πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το νόμο και τους παρόντες Όρους Χρήσης, αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και  να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση από τρίτους.

Ο επισκέπτης / χρήστης του Ιστοτόπου οφείλει να χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο σε συμμόρφωση με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, καθώς και με τους ισχύοντες κώδικες δεοντολογικής συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (Netiquette), οφείλει δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του ιστοτόπου και γενικά από κάθε δραστηριότητα, η οποία δύναται να προξενήσει αμέσως ή εμμέσως βλάβη στα συμφέροντα ή/και στην εμπορική φήμη της Εταιρείας.

Επίσης, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά την διάρκεια επίσκεψής του και χρήσης του Ιστοτόπου.

Χρήση του Ιστοτόπου για αποστολή, δημοσίευση, μετάδοση, αναπαραγωγή περιεχομένου που μπορεί για οιονδήποτε λόγο να θεωρηθεί παράνομο, απειλητικό, ενοχλητικό, άσεμνο ή να εκφράζει εμπάθεια, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις, να παραβιάζει ή να απειλεί να παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, να περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία, προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα και εν γένει να παραβιάζει  την ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία απαγορεύεται. Απαγορεύεται επίσης στο χρήστη να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε λογισμικό, φόρμουλα ή συσκευή για να επέμβει ή να προσπαθήσει να επέμβει ηλεκτρονικά ή χειροκίνητα στην οργάνωση ή στη λειτουργικότητα του Ιστοτόπου, να καταστρέψει, να μεταβάλει ή να επέμβει με οποιοδήποτε τρόπο στην τελική μορφή αυτού του Ιστοτόπου ή στον κώδικά του, να αποκτήσει ή να προσπαθήσει να αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε οποιοδήποτε από τα δίκτυα της Εταιρείας.

Σε περίπτωση που η Εταιρεία διαπιστώσει οποιαδήποτε χρήση από τον επισκέπτη / χρήστη, κατά παράβαση των ανωτέρω, τότε ο χρήστης, ανεξαρτήτως τυχόν άλλων κυρώσεων, χάνει αυτοδικαίως το δικαίωμα χρήσης του Ιστοτόπου και υποχρεούται να παύσει αμέσως οποιαδήποτε χρήση της.

Περιορισμός ευθύνης

Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της Εταιρείας για οιαδήποτε ζημία θετική ή αποθετική τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη, η οποία θα προέλθει από την πρόσβαση, χρήση, και σύνδεση με τον Ιστότοπο.

Παρότι καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες που παρέχονται στον Ιστότοπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβείς, πλήρεις, αληθείς, επίκαιρες και σε υψηλή διαθεσιμότητα, η Εταιρεία δεν εγγυάται την ορθότητα και την ακρίβεια ή την εμπορευσιμότητα ή καταλληλότητα των στοιχείων αυτών, τα οποία ο επισκέπτης χρησιμοποιεί με αποκλειστικά δική του ευθύνη.

Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου της, ούτε ακόμη την έλλειψη «ιών». Συνεπώς, ο επισκέπτης / χρήστης αναγνωρίζει ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την σωστή και νόμιμη χρήση του Ιστοτόπου και οφείλει, προς τούτο, να προβαίνει σε όλους τους απαραίτητους ελέγχους. Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συνεχή λειτουργία του Ιστοτόπου, αλλά δεν εγγυόμαστε την αδιάλειπτη λειτουργία του, ούτε αποδεχόμαστε ευθύνες για οποιαδήποτε καθυστέρηση.

Συνακόλουθα, οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον Ιστότοπο ή στο δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την χρήση ή την αδυναμία χρήσης των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη / επισκέπτη, ή από παραλείψεις, λάθη στο πρόγραμμα, διακοπές ή καθυστερήσεις κατά την χρήση του Ιστοτόπου ή κατά την μετάδοση των περιεχόμενων σε αυτή πληροφοριών κ.λ.π. ή από τη φόρτωση (download) υλικού, κειμένου και λοιπών δεδομένων που περιλαμβάνονται σε αυτή, ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής ευθύνης του χρήστη και η Εταιρεία δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση ή καταστροφή των δεδομένων ή του λογισμικού (software) ή του υλικού (hardware) του χρήστη που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια ή έπειτα από χρήση του παρόντος Ιστοτόπου.

Αποκλεισμός συμβουλών

Οτιδήποτε παρέχεται στους χρήστες / επισκέπτες μέσω του Ιστοτόπου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξεως, ούτε προτρέπει στην πραγματοποίηση οποιασδήποτε άλλης συναλλαγής, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειομένης οιασδήποτε ευθύνης της Εταιρείας.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύονται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Εάν κάποια διάταξη των Όρων Χρήσης κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών διατάξεων. Καμία τροποποίηση οποιασδήποτε από τις διατάξεις των παρόντων Όρων δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτών, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτούς.

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής των Όρων Χρήσης είναι τα Δικαστήρια Ηρακλείου Κρήτης.

Αναθεώρηση Όρων Χρήσης

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε οιεσδήποτε αλλαγές και διορθώσεις στην παρούσα δήλωση. Παρακαλούμε να ανατρέχετε στην συγκεκριμένη σελίδα ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να ελέγχετε επιπρόσθετες πληροφορίες και αλλαγές στους όρους χρήσης και πολιτική απορρήτου.

 

 1. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ & ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΓΚΠΔ

 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τη σημασία της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών και δεσμεύεται όσον αφορά στην διασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει μέσω του Ιστοτόπου, ώστε να προστατεύει την ιδιωτική ζωή των χρηστών του.

Η παρακάτω Πολιτική Απορρήτου περιγράφει πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, διαμοιράζουμε και προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα σας, όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο kaloudakis.com.

Προκειμένου να αποτραπεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη, έχουμε δημιουργήσει κατάλληλες φυσικές, ηλεκτρονικές και διαχειριστικές διαδικασίες για τη διαφύλαξη και διασφάλιση των πληροφοριών που συλλέγουμε ηλεκτρονικά.

Όλη η επισκεψιμότητα (μεταφορά αρχείων) μεταξύ αυτού του Ιστοτόπου και του προγράμματος περιήγησής σας είναι κρυπτογραφημένη μέσω πρωτοκόλλου HTTPS.

Τα δεδομένα συλλέγονται και επεξεργάζονται μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο. Δεν πουλάμε, διαθέτουμε ή διανέμουμε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή δημοσιοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία. Οι εργαζόμενοι της Εταιρείας που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών είναι συγκεκριμένοι και η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση απαγορεύεται, με εξαίρεση όπου προβλέπεται ή επιτρέπεται ή επιβάλλεται από το Νόμο η γνωστοποίηση σε τρίτους (π.χ. σε αρμόδιες αρχές).

Σε περίπτωση που σας ζητήσουμε να δώσετε συγκεκριμένες πληροφορίες με τις οποίες μπορεί να ταυτοποιηθείτε κάνοντας χρήση αυτού του δικτυακού τόπου, τότε η χρήση των δεδομένων αυτών θα έγκεινται αποκλειστικά και μόνο στα πλαίσια αυτής της δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η Εταιρεία καταβάλλει ανελλιπώς κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η χρήση των πληροφοριών αυτών από τους υπαλλήλους της να γίνεται με απόλυτη εχεμύθεια, επαγγελματική ευσυνειδησία και ως ο Νόμος ορίζει.

Οι χρήστες οφείλουν να δηλώνουν τα αληθινά στοιχεία τους και να ενημερώνουν για κάθε τυχόν αλλαγή τους με αποκλειστικό σκοπό την απρόσκοπτη παροχή της υπηρεσίας, και την αποφυγή τυχόν προβλημάτων κατά την εκτέλεσή τους.

Οι χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθότητα των στοιχείων που αποστέλλουν στην εταιρεία, και έχουν υποχρέωση ενημέρωσης της εταιρείας, στην περίπτωση αλλαγής αυτών. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη στην περίπτωση μη εκπλήρωσης τυχόν υποχρέωσης η οποία οφείλεται σε λανθασμένη καταχώρηση στοιχείων.

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία αποστέλλονται στην εταιρεία τελούν υπό τον όρο της πλήρους και ανεπιφύλακτης συναίνεσης των χρηστών η οποία συντελείται με την αποστολή τους και τη συμπλήρωση της αντίστοιχης φόρμας.

Η διαχείριση και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως και το απόρρητο των επικοινωνιών διέπεται από τους όρους και από τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και ειδικότερα του  ν.2472/1997, η δε Εταιρεία μας ακολουθεί απαρέγκλιτα όλους τους κανόνες που θεσπίζονται από το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο και διαφυλάσσει απαρέγκλιτα το απόρρητο των δεδομένων των μελών της, τα οποία δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους με κανένα τρόπο  σε όλα τα στάδια και όλες τις διαδικασίες επικοινωνίας, ούτε μετά από αυτήν, ακόμη και κατά την αποστολή των προσωπικών σας στοιχείων στην ιστοσελίδα.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ

Η  εταιρεία σέβεται όλα τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις ελευθερίες και αρχές που αναγνωρίζονται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδίως το σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, της κατοικίας των επικοινωνιών, την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την ελευθερία σκέψης, συνείδησης, θρησκείας, την ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης, την επιχειρηματική ελευθερία την πολιτιστική, θρησκευτική και γλωσσική πολυμορφία.

Η Εταιρεία  αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά την προστασία του ιδιωτικού  απορρήτου και διατηρεί σχετική πολιτική προστασίας.

Η επεξεργασία των Δεδομένων που της παρέχονται, εκτελείται μόνο στα πλαίσια του νόμου, κατά τρόπο διαφανή και αντικειμενικό και μόνον για τους σκοπούς για τους οποίους παρέχονται. Η επεξεργασία και Διατήρηση των Προσωπικών Δεδομένων είναι σύμφωνη με τον ΓΚΠΔ και εν γένει το νομοθετικό και Κανονιστικό νομικό πλαίσιο σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των υπηρεσιών της η εταιρεία  συλλέγει,  επεξεργάζεται και παρακρατεί στοιχεία προσωπικών δεδομένων μόνο στα πλαίσια εκπλήρωσης του σκοπού της και σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ισχύουσες νομοθετικές απαιτήσεις.

Η Εταιρεία δε συλλέγει ούτε παρέχει Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα ειδικών κατηγοριών όπως περιγράφονται στο άρθρο 9 του ΓΚΠΔ, ούτε

Δεδομένα που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα φυσικών προσώπων.

Η εταιρεία λαμβάνει και εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ, από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αλλοίωση, κοινολόγηση ή απώλεια. Τα πρόσωπα τα οποία επεξεργάζονται τα δεδομένα για λογαριασμό της Εταιρείας είναι πλήρως εξουσιοδοτημένα προς τούτο και έχουν αναλάβει την τήρηση της εμπιστευτικότητας. Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται αποκλειστικά και μόνον για τους σκοπούς του Ιστοτόπου και είναι σύμφωνη με το ΓΚΠΔ. Για τα προσωπικά Δεδομένα τα οποία παρέχονται η εταιρεία έχει λάβει τα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα, για την ασφαλή και σύννομη επεξεργασία τους.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Τι πληροφορίες συλλέγουμε

Μπορούμε να συλλέξουμε τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Στοιχεία επικοινωνίας που περιλαμβάνουν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλέφωνο
 • Πληροφορίες επαγγελματικής απασχόλησης (κλαδική υποκατηγορία επαγγελματία, κατάστημα εργασίας, θέση απασχόλησης)

 

Τι κάνουμε με τις πληροφορίες που συγκεντρώνουμε

Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών για λόγους που αφορούν στη χρήση του Ιστοτόπου (π.χ. ενημέρωση, υποβολή αιτημάτων επικοινωνίας, λήψης συνταγών, συμμετοχής σε σεμινάρια κ.λ.π.), για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας ή/και για στατιστικούς λόγους και πάντως όχι για ασύμβατους με το σκοπό της συλλογής τους σκοπούς. Απαιτούμε αυτές τις πληροφορίες για να κατανοήσουμε τις ανάγκες σας και να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες, και ειδικότερα για τους ακόλουθους λόγους:

 

 • Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες για να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.
 • Μπορούμε να στέλνουμε περιοδικά διαφημιστικά μηνύματα σχετικά με νέα προϊόντα, ειδικές προσφορές ή άλλες πληροφορίες, που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας φανούν χρήσιμες κάνοντας χρήση τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας έχετε παράσχει.
 • Από καιρό σε καιρό, μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για σκοπούς έρευνας αγοράς.
 • Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες για να προσαρμόσουμε τον Ιστότοπό μας ανάλογα με τα ενδιαφέροντά σας.
 • Χρησιμοποιούμε συγκεκριμένα προσωπικά σας στοιχεία που μας παράσχετε αυτοβούλως ως χρήστες του Ιστοτόπου μας ώστε να σας ενημερώνουμε για εκδηλώσεις / παρουσιάσεις / event που διοργανώνονται από την Εταιρεία μας. Πιο συγκεκριμένα, στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.kaloudakis.com/enhmerwsh-listas/, μπορείτε οικειοθελώς να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας τα οποία ζητούμε με σκοπό να σας ενημερώνουμε για τις κατά καιρούς εκδηλώσεις που διοργανώνουμε στο κέντρο τεχνικών εφαρμογών της Εταιρείας, υπό την διακριτική ονομασία «KALOUDAKIS Studio of Creation», το οποίο εδράζεται στην περιοχή Ν. Αλικαρνασσού του Ηρακλείου Κρήτης. Όσα στοιχεία συμπληρωθούν από εσάς, αποστέλλονται στην Διοίκηση της Εταιρείας μέσω e-mail. Στη συνέχεια καταχωρούνται σε μία λίστα αρχείου excel, η οποία έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά και μόνον για την ενημέρωση των επαγγελματιών του κλάδου, οι οποίοι επιθυμούν την ενημέρωση τους για το πρόγραμμα εκδηλώσεων στο KALOUDAKIS Studio of Creation. Η συγκεκριμένη λίστα εμπεριέχει τα το δυνατόν ελάχιστα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας και κατάταξης σε επαγγελματικές υποκατηγορίες ενδιαφέροντος του εγγραφόμενου επαγγελματία, τα οποία όμως καθιστούν δυνατή την εύκολη πρόσβαση και επικοινωνία με το εγγεγραμμένο πρόσωπο, με σκοπό την ενημέρωσή του για τις κατά καιρούς εκδηλώσεις της Εταιρείας. Η υποχρεωτική συμπλήρωση στοιχείων όπως π.χ. «ΘΕΣΗ/ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΤΩΡΙΝΗ ΤΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» μας βοηθάει στην κατηγοριοποίηση του σε ομάδες ενδιαφέροντος, με σκοπό την μη ενόχληση του σε περίπτωση εκδηλώσεων που δεν εμπίπτουν στο αντικείμενο εργασίας του εγγεγραμμένου – στην ειδική αυτή λίστα – επαγγελματία. Πιο συγκεκριμένα στην συγκεκριμένη λίστα διατηρούνται στοιχεία όπως: ονοματεπώνυμο ενδιαφερομένου, επωνυμία επιχείρησης στην οποία απασχολείται επί του παρόντος, θέση/ιδιότητα του επαγγελματία στην επί του παρόντος απασχόληση του, λογαριασμός e-mail, τηλέφωνο επικοινωνίας, είδος επιχείρησης στην οποία απασχολείται επί του παρόντος. Σε περίπτωση επιθυμίας εγγραφής στη λίστα ενημέρωσης καθίσταται αναγκαία η υποχρεωτική συμπλήρωση όλων ανεξαιρέτως των παραπάνω στοιχείων του εγγεγραμμένου για την καλή λειτουργία και καλή πρακτική της διαδικασίας ενημέρωσης από μέρους μας. Η ενημέρωση με βάση τη συγκεκριμένη λίστα εγγεγραμμένων γίνεται μέσω μαζικής αποστολής μηνυμάτων σε κινητό τηλεφωνικό αριθμό ή/και μέσω αποστολής e-mail, κατά προτίμηση του εγγεγραμμένου – στη λίστα – χρήστη. Για τον σκοπό αποστολής τηλεφωνικών μηνυμάτων, εκτός του ηλεκτρονικού αρχείου που διατηρείται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή της Εταιρείας και στο οποίο έχει πρόσβαση μόνον η Διοίκηση και εξειδικευμένο προσωπικό, διατηρείται επίσης ηλεκτρονική λίστα τηλεφωνικών επαφών (μόνο για τους εγγεγραμμένους που επιθυμούν να ενημερώνονται μέσω μηνυμάτων) σε ειδική ηλεκτρονική συσκευή (tablet) το οποίο προορίζεται για, και μας δίνει την δυνατότητα να τελούμε, το σκοπό αυτόν και μόνο, και στο οποίο έχει πρόσβαση επίσης μόνον η Διοίκηση και εξειδικευμένο προσωπικό που τελεί την διαδικασία. Όλοι ανεξαιρέτως οι εγγεγραμμένοι στην συγκεκριμένη λίστα τηλεφωνικών επαφών ενημερώνονται με ένα αρχικό μήνυμα ώστε να γνωρίζουν ότι έχουν συμπεριληφθεί στη λίστα αυτή, καθώς και πληροφορίες για τους τρόπους αλλαγής των στοιχείων τους αλλά και πληροφορίες εξαίρεσης (opt-out) από τις λίστες μας σε περίπτωση μελλοντικής μη επιθυμίας τους για ενημέρωση. Σε καμία περίπτωση στην συγκεκριμένη λίστα ενημέρωσης δεν παρακρατούνται προσωπικά στοιχεία όπως ηλικία, προσωπικές προτιμήσεις, οικογενειακή κατάσταση ενδιαφερομένου κ.α. Σκοπός της συγκεκριμένης λίστας είναι η παρακράτηση των ελάχιστων στοιχείων επικοινωνίας και κατάταξης ενδιαφέροντος των εγγεγραμμένων που καθιστούν δυνατή, άμεση και αποτελεσματική την ενημέρωση των ενδιαφερομένων για το πρόγραμμα εκδηλώσεων στο KALOUDAKIS Studio of Creation.
 • Σε περίπτωση που επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας στη σελίδα “Επικοινωνία” ή σε έναν σύνδεσμο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζεται με τον ιστότοπο, κανένα από τα δεδομένα που παρέχετε δεν θα αποθηκευτεί από αυτόν τον Ιστότοπο ή θα μεταβιβαστεί ή θα υποβληθεί σε μη σχετική του σκοπού επικοινωνίας επεξεργασία από οποιονδήποτε εκτελούντα την επεξεργασία. Αντίθετα, τα δεδομένα θα καταχωρηθούν σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα μας σταλούν μέσω του πρωτοκόλλου SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Οι διακομιστές SMTP προστατεύονται από TLS (μερικές φορές γνωστό ως SSL), που σημαίνει ότι το περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογραφείται χρησιμοποιώντας κρυπτογραφία SHA-2, 256-bit πριν να αποσταλεί μέσω του διαδικτύου. Το περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποκρυπτογραφείται από τους τοπικούς υπολογιστές και συσκευές. Επιπλέον, η πλατφόρμα ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου φιλοξενείται από τη Microsoft χρησιμοποιώντας το Microsoft Office 365, το οποίο είναι πλήρως συμβατό με το ΓΚΠΔ.
 • Τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών δύνανται να γνωστοποιούνται και σε συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες με την Εταιρεία επιχειρήσεις, με σκοπό  την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της πελατειακής σχέσης τους με την Εταιρεία κ.λ.π.. Στις περιπτώσεις αυτές, η Εταιρεία φροντίζει ώστε οι εν λόγω επιχειρήσεις να εφαρμόζουν ανάλογα μέτρα που εξασφαλίζουν την ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και να διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας.

Για οποιαδήποτε απορία, πρόταση, παρατήρηση ή δήλωση σχετικά με οποιοδήποτε ζήτημα προβληματίζει τους χρήστες σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας, καθώς και για την άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώματά τους ως υποκείμενα των προσωπικών τους δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία, οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με την Εταιρεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: kostas@kaloudakis.gr ή/και στο τηλέφωνο 2810222705. Υπεύθυνος επεξεργασίας και διατήρησης στοιχείων προσωπικών δεδομένων: Καλουδάκης Μ. Κων/νος.

Δικαιώματα χρηστών

Οι χρήστες του Ιστοτόπου kaloudakis.com διατηρούν το δικαίωμα να αποκτήσουν πρόσβαση οποιαδήποτε στιγμή το θελήσουν σε προσωπικές πληροφορίες που διατηρούμε για εκείνους και να ζητήσουν να διορθωθούν, να ενημερωθούν ή να διαγραφούν τα προσωπικά τους στοιχεία. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, μέσω των παραπάνω στοιχείων επικοινωνίας. Αναλυτικά, μετά από εξακρίβωση της ταυτότητάς σας, ως Υποκείμενα των Προσωπικών Δεδομένων έχετε τα παρακάτω δικαιώματα.

Επιπλέον, τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, που για την περιοχή της Ελλάδος είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600 Fax: +30-210 6475628), ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr.

Πιο συγκεκριμένα οι χρήστες διατηρούν τα κάτωθι δικαιώματα:

Δικαίωμα ενημέρωσης: Η Εταιρεία οφείλει, όποτε αυτό ζητηθεί,  να σας ενημερώνει για την επεξεργασία στην οποία υποβάλλει τα δεδομένα σας, όπως για το ποια δεδομένα επεξεργάζεται, για ποιο σκοπό, για ποιο χρονικό διάστημα τα κρατάει, χρησιμοποιώντας σαφή και απλή διατύπωση.

Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να λάβετε από την Εταιρεία επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει αυτό, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα αυτά.

Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε από την Εταιρεία τη διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων και τη συμπλήρωση τυχόν ελλιπών δεδομένων σας.

Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την Εταιρεία  τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων, επιλέγοντας να διαγράψετε τον λογαριασμό σας που θα πραγματοποιηθεί μετά από σχετικό αίτημά σας σε εμάς. Ομοίως μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας να συνεχίσουμε να σας παρέχουμε υπηρεσίες ή επικοινωνίες μάρκετινγκ. Για να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα, όπως προβλέπεται από τον ισχύοντα νόμο, υποβάλετε αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@kaloudakis.com.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να εξασφαλίσετε από την Εταιρεία τον περιορισμό της επεξεργασίας, εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Δικαίωμα εναντίωσης: Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε, ανά πάσα στιγμή, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Η Εταιρεία στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να σταματήσει την επεξεργασία, εκτός και αν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ως υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Δικαίωμα σε ανθρώπινη παρέμβαση στα πλαίσια απόφασης μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την Εταιρεία να μην υποβάλλεστε, εφόσον συντρέχει περίπτωση, σε διαδικασία λήψης απόφασης αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.

Δικαίωμα φορητότητας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την Εταιρεία να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, ή να τα διαβιβάσει η Εταιρεία σε άλλο πάροχο. Για την περαιτέρω διευκόλυνσή σας σχετικά με την άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων σας, η Εταιρεία μεριμνά για την ανάπτυξη εσωτερικών διαδικασιών ώστε να ανταποκρίνεται έγκαιρα και αποτελεσματικά στα σχετικά αιτήματά σας.

Σε κάθε περίπτωση συλλογής και επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων, το υποκείμενο των Δεδομένων, με την παροχή αυτών, θεωρείται ότι έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για την τυχόν επεξεργασία πριν τη συλλογή των δεδομένων, έχει ενημερωθεί για τα δικαιώματά του, και του έχουν παρασχεθεί πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας, και προστασίας προσωπικών δεδομένων, τους σκοπούς για τους οποίους προορίζεται η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, τις σχετικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, τους αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Κυρίως δε έχει ενημερωθεί  για τη δυνατότητα λήψης αιτημάτων πρόσβασης στα δεδομένα, το αποφασιστικό όργανο επί των αιτημάτων αυτών και για τις διαδικασίες για την άσκηση των δικαιωμάτων στη λήθη και στη φορητότητα δεδομένων, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679.

Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους

Ο Ιστότοπός μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους που παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους σχετικού ενδιαφέροντος. Ωστόσο, μόλις χρησιμοποιήσετε αυτούς τους συνδέσμους θα εγκαταλείψετε τον Ιστότοπό μας, οπότε δεν έχουμε κανέναν έλεγχο στον ιστότοπο που θα επισκεφτείτε. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για την προστασία και το απόρρητο των πληροφοριών που παρέχετε κατά την επίσκεψη σας σε τέτοιους ιστότοπους και κατ’ επέκταση οι εν λόγω ιστότοποι δεν διέπονται από αυτήν τη δήλωση προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί και να εξετάζετε τη δήλωση προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που ισχύει σε κάθε ιστότοπο ξεχωριστά.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου μπορεί να αλλάζει από καιρό σε καιρό σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις εξελίξεις στον κλάδο. Δεν θα ενημερώνουμε ρητά τους πελάτες μας ή τους χρήστες του Ιστοτόπου για αυτές τις αλλαγές. Αντ’ αυτού, σας συνιστούμε να ελέγχετε περιστασιακά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές πολιτικής.

 

 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ COOKIES

 

Ο Iστότοπος kaloudakis.com, όπως οι περισσότεροι ιστότοποι ενδέχεται να χρησιμοποιεί αναγνωριστικά συσκευών, cookies και άλλα σήματα, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που λαμβάνονται από τρίτα μέρη, για τον συσχετισμό λογαριασμών ή/και συσκευών με εσάς.

Η εταιρεία συλλέγει  πληροφορίες από τις συσκευές που χρησιμοποιείτε (υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, tablet κ.λπ.) προκειμένου να σας παρασχεθούν οι υπηρεσίες που ζητήσατε, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο που αλληλεπιδράτε με τις Υπηρεσίες μας και τις υπηρεσίες πιθανών τρίτων συνεργατών μας, καθώς και πληροφορίες που μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε και να συσχετίζουμε τη δραστηριότητά σας σε διάφορες συσκευές.  Σε αυτές τις πληροφορίες περιλαμβάνονται συγκεκριμένα αναγνωριστικά συσκευών και πληροφορίες όπως διεύθυνση IP, πληροφορίες cookies, αναγνωριστικά κινητών συσκευών και διαφημίσεων, έκδοση προγράμματος περιήγησης, τύπος και έκδοση λειτουργικού συστήματος, πληροφορίες σχετικά με το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, ρυθμίσεις συσκευής και δεδομένα λογισμικού.

Πληροφορίες που συλλέγουμε από άλλες πηγές

Ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς όταν τις λαμβάνουμε από άλλους, τρίτα μέρη, όπως, όταν η εταιρεία  συνεργάζεται με εταιρείες που της παρέχουν υπηρεσίες προκειμένου να διαπιστωθεί το ενδιαφέρον για προϊόντα που  τυχόν  προβάλλονται στις σελίδες μας, ή που ερευνούν και δίδουν πληροφορίες με τις τάσεις της αγοράς γενικότερα ή ειδικότερα επί συγκεκριμένων προϊόντων ή δια της αλληλεπιδράσεως με άλλες ιστοσελίδες ή με μέσα κοινωνικής δικτύωσης.